เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
  เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว