เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.klonghad.go.th
 
 
 


ประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น)


วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายยุทธภูมิ รั่งกลาง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาดเข้าร่วมการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ณ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ