เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.klonghad.go.th
 
 
 


กิจกรรมเทิดทูนสถาบันโดยการร้องเพลงชาติ


ในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 นายยุทธภูมิ รั่งกลาง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาลตำบลคลองหาด อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ประชาชน ในตำบลคลองหาด ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันโดยการร้องเพลงชาติ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ บริเวณหน้าเสาธงสำนักงานเทศบาลตำบลคลองหาด