เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.klonghad.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่ทำการคัดกรองเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


วันที่ 7 มกราคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลคลองหาด ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ร่วมลงพื้นที่ทำการคัดกรองเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ตลาดนัดคลองหาด เพื่อเป็นมาตรการในการควบคุมและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)