เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.klonghad.go.th
 
 
 


ประชุมแผนพัฒนาหมู่บ้านและโครงการที่เกินศักยภาพของหมู่บ้าน


วันที่ 29 เมษายน 2564 นายยุทธภูมิ รั่งกลาง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลคลองหาด กำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมประชุมแผนพัฒนาหมู่บ้านและโครงการที่เกินศักยภาพของหมู่บ้านเพื่อบรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อรวบรวมปัญหาความต้องการความเดือดร้อนของประชาชน นโยบายของรัฐบาล และปัญหาต่างๆ ที่เกิดภายในหมู่บ้าน เพื่อจัดทำเป็นแผนพันนาหมู่บ้าน และการจัดทำโครงการเพื่อประสานโครงการบรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคลองหาด ณ ห้องประชุมกษมพร ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลคลองหาด