วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านเขาผาผึ้ง ผิวจราจรกว้างเฉลี่ยเท่ากับ 3 เมตร ระยะทางยาวรวม 80 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังหมู่่ที่ ๖ บ้านทับวังมน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๐ บ้านไทยพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๘ บ้านเขาดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมงานคุ้มครองผู้บริโภค งานส่งเสริมป้องกันและควบคุมโรค และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านเขาช่องแคบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
จ้างออกแบบโครงการปรับปรุงหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่ประจำรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๓๑๗๒ สระแก้ว หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๔-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์และจดทะเบียนโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
จ้างเหมาเคลื่อนย้ายและติดตั้งโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง