วันที่
ชื่อเรื่อง
20  เม.ย. 2564
จ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดบริเวณลานจอดรถ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ณ ตลาดจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายบริการสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานจัดทำเอกสาร ด้านบุคลากรของกองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อมเทศบาลตำบลคลองหาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่ดูเเลจัดระเบียบโซน บริเวณลานจอดรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่ดูเเลจัดระเบียบโซน ลานขายพืชผักเเละผลไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่ดูเเลจัดระเบียบโซน ลานจอดรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่ปัดกวาดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลบริเวณลานขายพืชผักและผลไม้ ณ ตลาดจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานผู้ช่วยธุรการของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง