วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการบุคคลในการปฏิบัติงานธุรการและการปฏิบัติงานด้านอื่นๆของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๒ บ้านเขาผาผึ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๑ บ้านป่าตะแบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการงานดูแลและซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการงานดูแลต้นไม้สนามหญ้า และสวนหย่อม บริเวณรอบสวนสาธารณะสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่าง และอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ภายในโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลคลองหาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ กข 6595 สระแก้ว หมายเลขครุภัณฑ์ 001-50-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานช่วยเหลืองานช่าง เช่น สำรวจ คำนวณ ตรวจสอบ จัดทำแผนที่ แผนผัง และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง