เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.klonghad.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สารจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
เทศบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
ราคากลาง
แผนการจัดหาพัสดุ
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
คู่มือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ประมวลจริยธรรม
สถิตการร้องเรียน
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
 

สินค้า Otop เทศบาลตำบลคลองหาด

พวงหรีดดอกไม้จันทน์

ด้วยปัจจุบันได้เกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ สถานประกอบการบางแห่งต้องเลิกกิจการ บางแห่งต้องลดจำนวนคนงานและเลิกจ้างงาน มีแรงงานถูกเลิกจ้างบางส่วนกลับคืนสู่ภูมิลำเนา และประสบกับความยากลำบากในการดำรงชีวิตของตนเองและครอบครัว กลุ่มแม่บ้านสตรี ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเยาวชน และประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือครอบครัวได้ โดยการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อันเป็นการป้องกันการยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข สิ่งเสพติด อีกทั้งยังสามารถใช้ความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงชีพได้

ด้วยงานพัฒนาชุมชน สังกัดสำนักปลัดเทศบาลตำบลคลองหาด จะจัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพการทำพวงหรีดดอกไม้จันทน์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับประชาชน ได้มีความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระ สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว ยังใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างคุณค่าให้กับตนเอง สังคมและประเทศชาติ ให้แก่ กลุ่มแม่บ้าน สตรี ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส เยาวชน และประชาชนทั่วไป

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ที่อยู่ : 591 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ๒๗๐๐๐

โทรศัพท์ : 0-3744-5109

Mail : admin@klonghad.go.th