เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.klonghad.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สารจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
เทศบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
ราคากลาง
แผนการจัดหาพัสดุ
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
คู่มือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ประมวลจริยธรรม
สถิตการร้องเรียน
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แบบสำรวจความพึงพอใจ

กองการศึกษา
 
 
  นางสาวปิยะพร  บัวใหญ่  
  ครู ชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
   
 นางมะลิ  ขำนอก   นางอรทัย  เนื้อจันทา นางพนารัตน์  แทนบุญ
 นักวิชาการการศึกษา  ครู  ชำนาญการ
ครู คศ.1


นางสาวศิรภัสสรณ์  ศรีมงคล  นางสาวปิยะพร  บัวใหญ่  นางปราณี  พันธุขันธ์
นางรัดดา  ภู่มาก
ครู ชำนาญการ
ครู ชำนาญการ
ครู คศ. 1
ครู คศ. 1
   
นางรุ่งรวรรณ  หาคำ นางสาวปณชล  จงแต่งกลาง
นางสาวนัยนา  พุกการะเวก
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก