เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.klonghad.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สารจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
เทศบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
ราคากลาง
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
คู่มือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ประมวลจริยธรรม
สถิตการร้องเรียน
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แบบสำรวจความพึงพอใจ

กองการศึกษา
 
 
  นางพนารัตน์  แทนบุญ  
  ครู รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 

เบอร์ติดต่อ 037-445-109
   
 นางมะลิ  ขำนอก   นางพนารัตน์ แทนบุญ นางอรทัย เนื้อจันทา
 นักวิชาการการศึกษา  ครู
ครู
เบอร์ติดต่อ 093-3546396 เบอร์ติดต่อ 037-445-109 เบอร์ติดต่อ 037-445-109


นางสาวศิรภัสสรณ์  ศรีมงคล  นางสาวปิยะพร  บัวใหญ่  นางปราณี  พันธุขันธ์
นางรัดดา  ภู่มาก
ครู
ครู
ครู
ครู
เบอร์ติดต่อ 037-445-109 เบอร์ติดต่อ 037-445-109 เบอร์ติดต่อ 037-445-109 เบอร์ติดต่อ 037-445-109
   
นางรุ่งรวรรณ  หาคำ นางสาวปณชล  จงแต่งกลาง
นางสาวนัยนา  พุกการะเวก
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์ติดต่อ 037-445-109 เบอร์ติดต่อ 037-445-109 เบอร์ติดต่อ 037-445-109