เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.klonghad.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สารจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
เทศบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
ราคากลาง
แผนการจัดหาพัสดุ
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
คู่มือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ประมวลจริยธรรม
สถิตการร้องเรียน
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

หัวหน้าส่วนราชการ
 
 
นายยุทธภูมิ  รั่งกลาง
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลคลองหาด
     
  นายยุทธภูมิ  รั่งกลาง  
  รองปลัดเทศบาล
 
 
 
นางกษมพร  จุ้ยโต นายพลัฏฐ์  บรรจงภูสิทธิ์
 นางจันทร์เพ็ญ  เพ็ชรสมบัติ
 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 
 
นางสาวนาถตยา เลิศศิริสวัสดิ์ นางปิยะพร บัวใหญ่
นางกษมพร  จุ้ยโต
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    ครู ชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 

นางสาววิไลรัตร์  บุญร่วม 
   
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง