เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.klonghad.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สารจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
เทศบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
ราคากลาง
แผนการจัดหาพัสดุ
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
คู่มือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ประมวลจริยธรรม
สถิตการร้องเรียน
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
   
  นางสาวนาถตยา เลิศศิริสวัสดิ์
 
  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 

 
   

 นายกิติศักดิ์  พรมงาม


เจ้าพนักงานธุรการ ปฎิบัติงาน
นางแว่น  ครูทำสวน นายจำเรียน  น้อมมณี  นายทองเรียน  ขวัญใจ
 คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ  คนงานประจำรถขยะ 
     
นายสมพงษ์  เจนดง นางบัวผัน  ทะมานนท์ นายไพบูลณ์  บุญลือ
คนงานประจำรถขยะ คนงานทั่วไป พนักงานขับรถขยะ
     
นายทองหล่อ  ผิวเนียม 
นายร่วม  ศรรัมย์ นายวิทยา  จันทา
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป

 

นายลอง  สุขะ

คนงานทั่วไป