เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.klonghad.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สารจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
เทศบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
ราคากลาง
แผนการจัดหาพัสดุ
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
คู่มือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ประมวลจริยธรรม
สถิตการร้องเรียน
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
 


วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลคลองหาด

คลองหาดตำบลน่าอยู่   แหล่งผลิตสินค้าการเกษตร เขตการค้าชายแดน ไทย กัมพูชา

 

พันธกิจเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลคลองหาด

     พันธกิจที่ 1    พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ มีความความพร้อมสมบูรณ์และทั่วถึง

     พันธกิจที่  2   พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

     พันธกิจที่  3   พัฒนาส่งเสริม  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสภาวะสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัย
และส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในชุมชน

     พันธกิจที่  4   พัฒนาระบบรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ

     พันธกิจที่  5   พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีความโปร่งใส  ตอบสนองความต้องการของประชาชน และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม

     พันธกิจที่  6   พัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน  ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการผลิตสินค้าการเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นรองรับการเป็นแหล่งพืชพลังงานทดแทน                    

     พันธกิจที่  7   พัฒนาตลาดการค้าชายแดนไทย กัมพูชา  ให้มีความสะดวก  ปลอดภัยยิ่งขึ้น