วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยช่างโย หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ซอยลุงตู้ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๘๒๓ สระแก้ว หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๐๕-๔๗-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง