วันที่
ชื่อเรื่อง
20  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑ - ๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลคลองหาด เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  พ.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1 กฉ 2139 สก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ ถึง หมู่ที่ ๑๐ รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ ๕๐-๐๒๑ หมู่ ๗ บ้านซับมะกรูด ถึง หมู่ ๑๐ บ้านไทยพัฒนา ตำบลคลองหาด ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  พ.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน 80-5105 สก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ ถึง หมู่ที่ ๑๐ รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ ๕๐-๐๒๑ หมู่ ๗ บ้านซับมะกรูด ถึง หมู่ ๑๐ บ้านไทยพัฒนา ตำบลคลองหาด ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  พ.ค. 2567
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์สี่ประตู ทะเบียน กข-6595 สระแก้ว หมายเลขครุภัณฑ์ 001-50-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑ - ๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลคลองหาด เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  พ.ค. 2567
ซื้อลูกรังเพื่อปรับปรุงบริเวณหน้าอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง