วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มี.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่รักษาความสะอาด บริเวณลานจอดรถและปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ณ ตลาดจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่รักษาความสะอาด บริเวณลานขายพืชผัก ปละปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ณ ตลาดจุดผ่านแดนถารบ้านเขาดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่รักษาความสะอาด บริเวณลานขายพืชผักและผลไม้ และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ณ ตลาดจุดผ่านแดนถารบ้านเขาดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่รักษาความสะอาด บริเวณอาคารขายหมู อาคารขายปลา และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ณ ตลาดจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่รักษาความสะอาด บริเวณอาคารเช่าชุด อาคารขายของทั่วไป อาคารขนถ่ายสินค้า และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ณ ตลาดจุดผ่านแดนถาวรเขาดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2566
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2566
จ้างเหมาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่ประจำรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-1596 สระแก้ว หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 005-65-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่ดูแลจัดระเบียบบริเวณลานขายพืชผักและผลไม้ ตลอดจนอาคารขนถ่ายสินค้า และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ณ ตลาดจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่ดูแลจัดระเบียบบริเวณลานจอดรถและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ณ ตลาดจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่ดูแลจัดระเบียบบริเวณลานจอดรถ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ณ ตลาดจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง