ประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติงานในการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

  ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเพื่อกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2566

  รังวัดที่ดินที่ทางเทศบาลฯ ทำการขอเช่า จำนวน 250 ไร่

  ทต.คลองหาดจัดประชุมเชื่อมสานสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา สู่การพัฒนาตลาดจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน