โครงการรู้เท่าทัน รู้ป้องกันโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจ และการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

  โครงการธนาคารขยะตำบลคลองหาด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567

  MOI WASTE BANK WEEK

  โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยฯ ประจำปี 2567