เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.klonghad.go.th
 
 
 


กิจกรรม 5 ส. และการคัดเเยกขยะมูลฝอยให้ถูกประเภท


วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 09:00 น. นายยุทธภูมิ รั่งกลาง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการเเทน ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด นางสาวนาถตยา เลิศศิริสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ นายกิติศักดิ์ พรมงาม เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน เเละพนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลคลองหาด ได้ดำเนินกิจกรรม 2 กิจกรรม คือ 1.กิจกรรม 5 ส. (สะสาง สะอาด สะดวก สุขลักษณะ เเละสร้างนิสัย) 2.กิจกรรมการคัดเเยกขยะมูลฝอยให้ถูกประเภท ซึ่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ได้ให้ความรู้เรื่อง 5 ส. (สะสาง สะอาด สะดวก สุขลักษณะ เเละสร้างนิสัย) การคัดเเยกขยะมูลฝอย ตามหลัก 3 Rs เเละการลดใช้ถุงพลาสติกเเละโฟม เพื่อให้พนักงานสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ให้แก่ประชาชนในชุมชนได้ทราบ และได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณสำนักงาน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ตามโครงการสระแก้วจังหวัดสะอาด ปราศจากขยะ (Big Cleaning Day)