เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.klonghad.go.th
 
 
 
ITA 2563
ITA 2564
 
 
หน้าหลัก
สารจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
เทศบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
ราคากลาง
แผนการจัดหาพัสดุ
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
คู่มือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ประมวลจริยธรรม
สถิตการร้องเรียน
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แบบสำรวจความพึงพอใจ
 
คู่มือประชาชน
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล

 

 


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2559


กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  มอบวัสดุช่วยเหลือในการซ้อมแซมบ้านผู้สูงอายุที่เกิดเพลิงไหม้
       วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นายยุทธภูมิ รั่งกลาง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด หัวหน้าส่วนราชการ ในนามศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลคลองหาด ลงพื้นที่มอบวัสดุช่วยเหลือในการซ้อมแซมบ้านผู้สูงอายุที่เกิดเพล...
 
  มอบวัสดุช่วยเหลือในการซ้อมแซมบ้านผู้สูงอายุที่เกิดเพลิงไหม้
  ซ่อมแซมไฟรายทางหมู่ 3 และหมู่ 8
  ร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า
  ดับเพลิงไหม้ลามเข้าป่าสงวน บริเวณ หมู่ที่ 4 บ้านเขาเลื่อม
  ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
  กิจกรรมจิตอาสา
  โรงเรียนผู้สูงอายุจัดกิจกรรมเรียนรู้นอกห้อง
  ออกดับเพลิงไหม้หญ้าลุกลาม
  ลงพื้นที่ติดป้ายประชาสัมพันธ์บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
  ซ้อมแผนสกัดผู้ชุมนุมเข้ายึดสถานที่ราชการ
   
 
โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล - ทำดี เริ่มได้ ที่ใ
ปั่นจักรยาน Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่
คืนความสุขให้ประเทศไทย