เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.klonghad.go.th
 
 
 


นิเทศและประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา


วันที่ 5 เมษายน 2564 นางสาวปิยะพร บัวใหญ่ หัวหน้าสถานศึกษา นางอรทัย เนื้อจันทา หัวหน้าสถานศึกษา และนางมะลิ ขำนอก นักวิชาการศึกษา ออกนิเทศและประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาช่องแคบ