เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว: www.klonghad.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม


  ชื่อ + นางกมลพร ทับจันทร์
  ตำแหน่ง + นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด
  โทรศัพท์ +
  อีเมล์ + admin@klonghad.go.th
 

  ชื่อ +

นางนวรัตน์  พันธุเวช

  ตำแหน่ง + ปลัดเทศบาลตำบลคลองหาด
  โทรศัพท์ + 081-865-5514
  อีเมล์ + admin@klonghad.go.th
 
 
  ชื่อ +

นายยุทธภูมิ  รั่งกลาง

  ตำแหน่ง + รองปลัดเทศบาล
  โทรศัพท์ + 089-231-3720
  อีเมล์ + admin@klonghad.go.th
 
  ชื่อ + นางกษมพร  จุ้ยโต
  ตำแหน่ง +  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
  โทรศัพท์ + 092-826-5190
  อีเมล์ + admin@klonghad.go.th
 
 
  ชื่อ + นายพลัฏฐ์  บรรจงภูสิทธิ์
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 091-590-5589
  อีเมล์ + admin@klonghad.go.th
 
  ชื่อ +  นางจันทร์เพ็ญ  เพ็ชรสมบัติ
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 061-589-1525
  อีเมล์ + admin@klonghad.go.th
 
  ชื่อ +  นางสาวนาถตยา เลิศศิริสวัสดิ์
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  โทรศัพท์ + 098-267-6635
  อีเมล์ + admin@klonghad.go.th
 
  ชื่อ + นางพนารัตน์  แทนบุญ
  ตำแหน่ง + ครู รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
  โทรศัพท์ + 037-445-109
  อีเมล์ + admin@klonghad.go.th
 
  ชื่อ + นางกษมพร  จุ้ยโต
  ตำแหน่ง + หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
  โทรศัพท์ + 092-826-5190
  อีเมล์ + admin@klonghad.go.th
 
  ชื่อ + นางสาววิไลรัตร์  บุญร่วม 
  ตำแหน่ง + หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
  โทรศัพท์ + 092-543-7543
  อีเมล์ + admin@klonghad.go.th