เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม


  ชื่อ + พ.ต.อ.เกษม วงศ์ทอง
  ตำแหน่ง + นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด
  โทรศัพท์ + 086-971-4806
  อีเมล์ + admin@klonghad.go.th
 
  ชื่อ +

นางนวรัตน์  พันธุเวช

  ตำแหน่ง + ปลัดเทศบาลตำบลคลองหาด
  โทรศัพท์ + 081-865-5514
  อีเมล์ + admin@klonghad.go.th
 
 
  ชื่อ +

นายยุทธภูมิ  รั่งกลาง

  ตำแหน่ง + รองปลัดเทศบาล
  โทรศัพท์ + 089-231-3720
  อีเมล์ + admin@klonghad.go.th
 
  ชื่อ + นางกษมพร  จุ้ยโต
  ตำแหน่ง +  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
  โทรศัพท์ + 092-826-5190
  อีเมล์ + admin@klonghad.go.th
 
 
  ชื่อ + นายพลัฏฐ์  บรรจงภูสิทธิ์
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 091-590-5589
  อีเมล์ + admin@klonghad.go.th
 
  ชื่อ +  นางจันทร์เพ็ญ  เพ็ชรสมบัติ
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 061-589-1525
  อีเมล์ + admin@klonghad.go.th
 
  ชื่อ + นางกษมพร จุ้ยโต
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  โทรศัพท์ + 092-8265190
  อีเมล์ + admin@klonghad.go.th
 
  ชื่อ + นางอรทัย เนื้อจันทา
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองการศึกษา
  โทรศัพท์ + 086-0954060
  อีเมล์ + admin@klonghad.go.th