เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 
ประวัติความเป็นมา

ปูมตำนานอำเภอคลองหาด

                            คำว่าคลองหาด  ได้เกิดขึ้นจากต้นไม้ที่มีชื่อว่าต้นมะหาด  และต้นมะหาดดังกล่าวได้เกิดขึ้นตามคลองน้ำ ได้มีราษฎรกลุ่มแรกคือคนย่อ อำเภออรัญประเทศ – บ้านโนนสาวเอ้ ได้เข้ามาจับจองที่ป่าดงดิบที่เต็มด้วยสิงห์สา - ราสัตว์นาๆชนิด  ที่เป็นเขตติดต่อกับเขมรผืนป่าดังกล่าวเต็มไปด้วยป่าไม้น้อยใหญ่ และมีแหล่งน้ำเป็นสายเลือดใหญ่ที่เป็นแหล่งหล่อเลี้ยงให้กับราษฎรที่มาบุกป่าผ่าดงในตอนนั้น คลองน้ำข้างโรงพัก สภ.อ.คลองหาด    ที่เต็มไปด้วยฝั่งคลอง 2 ข้าง คือ ต้นมะหาด ราษฎรชุดแรกที่มา อาศัยแหล่งน้ำกินน้ำใช้ และเรียกคลองนั้น ชื่อคลองหาด เมื่อประมาณปี พ.ศ.2504 โดยคนย่ออรัญประเทศที่สามารถนำมากล่าวในปูมตำนานคลองหาดได้คือ (นายสิงห์ สมบูรณ์พงษ์) ที่นั่งรถโดยสารมาลงบ้านหนองปรือ ตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศสมัยนั้น  ต่อมาข่าวคราว    ของบ้านคลองหาดแพร่หลายจากผู้ที่มาจับจองอยากจะให้เพื่อนมาอยู่อาศัยมากขึ้นได้ประชาสัมพันธ์  เลยมีราษฎรอำเภออื่นๆเข้ามาประกอบอาชีพทำไร่ข้าวโพด  โดยอาศัยเท้า 2 ข้าง  แทนรถแทนเกวียนไปยังจุดที่ต้องไปจับจ่ายซื้อของมาบริโภคตอนนั้น คือ บ้านหนองปรือ หรือไม่ก็ไปอำเภอวัฒนานคร  หากมีความจำเป็นต้องออกไปซื้อของแต่ละที่นั้นไปกลับต้องใช้เวลาเดินทางไม่ต่ำกว่า 3 วัน  ผืนป่าคลองหาดในสมัยนั้นขึ้นอยู่กับตำบลท่าเกวียน อำเภอ    วัฒนานคร  จังหวัดปราจีนบุรี  ต่อมาได้ยกฐานจากป่าดงดิบคลองหาด  เป็นหมู่บ้านคลองหาด โดยมีผู้ใหญ่บ้านคนแรกชื่อ นายชิต ดารี ต่อมาพื้นที่ตำบลท่าเกวียนกว้างใหญ่ไพศาลมาก เลยแยกบ้านซับมะกรูดของตำบลคลองหาดได้ย้ายตามตำบลใหม่ ที่แยกออกจากตำบลท่าเกวียนคือตำบลซับมะกรูด เป็นบ้านคลองหาด ตำบลซับมะกรูด อำเภอวัฒนานคร หลายปีถึงแม้ว่าแยกตำบลซับมะกรูดออกมาอีกตำบลหนึ่งแล้วก็ตาม พื้นที่ของตำบลซับมะกรูดก็ยังกว้างใหญ่ไพศาลอยู่อย่างเดิม  การติดต่อราชการระหว่างหมู่บ้านสู่ตำบลแต่ละครั้งแสนยากลำบากมาก ต่อมาราษฎรเริ่มประกอบอาชีพหนาแน่นขึ้นเป็นลำดับ  บ้านคลองหาดได้แยกหมู่บ้านออกเป็นสาขาหลายหมู่บ้าน เลยขอยกฐานะหมู่บ้านคลองหาดจากตำบลซับมะกรูด เป็นตำบลคลองหาด เมื่อปี พ.ศ.2525 โดยมีกำนันคนแรกของตำบลชื่อ     นายสิงห์ แกมจินดา  ได้เจริญเติบโตเป็นลำดับได้แยกเพื่อรองรับการยกฐานะจากตำบลคลองหาดเพื่อเป็นกิ่งอำเภอคลองหาด เมื่อปี พ.ศ.2527 และต่อมาปี พ.ศ.2533 ได้ยกฐานเป็นกิ่งอำเภอคลองหาด ตำบลคลองหาด ยกฐานะจากสภาตำบลขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหาดเมื่อ  ปี พ.ศ.2540

เทศบาลตำบลคลองหาดได้ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหาดตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 26 ตุลาคมพ.ศ. 2552 มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยสภาเทศบาลตำบลและนายกเทศมนตรี