เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว: www.klonghad.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นางกมลพร ทับจันทร์
นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด
เบอร์โทรศัพท์ 089-5127874

นายนพจอม  งามมีศรี
นายมณี  เพ็งกุน
รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด
เบอร์โทรศัพท์ 098-8949989
เบอร์โทรศัพท์ 089-8331692
นายวิเชียร  บุญมา นายโสม  สิ้นทอง
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด ที่ปรึกษานายเทศมนตรีตำบลคลองหาด
เบอร์โทรศัพท์ 089-9638481
เบอร์โทรศัพท์ 096-8473165