เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 
สภาเทศบาล

 
 
นายไพฑูรย์  ชุมพร
ประธานสภาเทศบาล
เบอร์โทรศัพท์ 090-2379081
 
นายปราณีต  ไวน้อย
รองประธานสภาเทศบาล
เบอร์โทรศัพท์ 080-8308083
 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองหาดเขต 1

 


นายสมจิตร  ชอบสวย
นายอุทัย  แก้วมณี
นายบุญจันทร์ มะโนรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทรศัพท์ 098-2764217
เบอร์โทรศัพท์ 086-1471432
เบอร์โทรศัพท์ 098-5809619
 
นายแปลก  ศรีสันเทียะ
นายจตุพล  ทวีวงศ์
นายสุดแดน หวังเฝ้ากลาง
 สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทรศัพท์ 087-9287368 เบอร์โทรศัพท์ 094-6825495 เบอร์โทรศัพท์ 092-2678643
 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองหาดเขต 2
 
นายประกอบ  บัวบาน นายชาญชัย  พุงธิราช นางไพรัตน์  เทียนแก้ว นายณรงค์ สีคุณ
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
เบอร์โทรศัพท์ 087-1273626 เบอร์โทรศัพท์ 084-7088671 เบอร์โทรศัพท์ 087-0299689 เบอร์โทรศัพท์ 088-5298895