เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 
สำนักงานปลัด

 
   
  นางกษมพร  จุ้ยโต  

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  

เบอร์ติดต่อ 096-314-6204
 

นางสาวไพรินทร์  พันทา
 นายวัชรชัยนันท์  เหล่าทัศน์
 นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ 090-9853422
เบอร์ติดต่อ 098-5869262
จ่าสิบเอกกษิภัท สินชัย  นางสาวเกศินี วงศ์พระจันทร์ นางสาวสุกัญญา เสมอเหมือน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นิติกร ปฏิบัติการ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ
เบอร์ติดต่อ 084-3910009 เบอร์ติดต่อ 083-3646430 เบอร์ติดต่อ 081-1752126
 

 นางสาวนริสรา โชติประเดิม นายชนะภัย ว่องไว
 นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
 เบอร์ติดต่อ 085-7517799 เบอร์ติดต่อ 096-3152009