เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 
กองคลัง

 
   
  นางจันทร์เพ็ญ  เพ็ชรสมบัติ
 
  ผู้อำนวยการกองคลัง
 

เบอร์ติดต่อ 096-364-4413
 
 
 

 นางสาวณัฏฐ์ธนาภรณ์  วงษ์คำนา


 นักวิชาการคลัง 

เบอร์ติดต่อ 098-7484898
     
 นางสาวทักษพร  เที่ยงตรง    นางสาวลัดดา  วัฒนแสง
 ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
เบอร์ติดต่อ 095-7087688
เบอร์ติดต่อ 099-9194871
 
 นางสาววาสนา  ศรีสังข์
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
เบอร์ติดต่อ 098-9875633