เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 
กองช่าง

 
   
  นายวุฒิโชติ ช่วยชู  
  ผู้อํานวยการกองช่าง  

เบอร์ติดต่อ 097-3011661
 
 ว่าง
 วิศวกรโยธา
เบอร์ติดต่อ ..............
 
นางสาวสิริภา  ดีต่อ
เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์ติดต่อ 097-3011661
 
 
 นางสาวปภิชญาภา  ฤกษ์เวียง
 นางสาวพัชรพร  จันทร์แช่ม
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์ติดต่อ 097-3011661 เบอร์ติดต่อ 061-7513814
   
นายวีระพงษ์  ตาลี
 นายวิชัย  อุ่นมุกดา
 คนงานทั่วไป
 คนงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ 085-0858768 เบอร์ติดต่อ 081-1589539