เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 
กองการศึกษา

   
  นางอรทัย เนื่้อจันทา
 
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา  

เบอร์ติดต่อ 086-0954060
 

นางอรทัย เนื้อจันทา
นางพนารัตน์ นวลกลาง
ครู  
ครู
เบอร์ติดต่อ 086-0954060
เบอร์ติดต่อ 093-3546396


นางสาวศิรภัสสรณ์  ศรีมงคล  นางสาวปิยะพร  บัวใหญ่  นางปราณี  พันธุขันธ์
นางรัดดา  ภู่มาก
ครู
ครู
ครู
ครู
เบอร์ติดต่อ 092-3594923 เบอร์ติดต่อ 080-8257572 เบอร์ติดต่อ 091-5697284 เบอร์ติดต่อ 087-0513994
     

นายสุเมธา ต้นกันยา  

  นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ  

เบอร์ติดต่อ 061-6609655