เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

สินค้า Otop เทศบาลตำบลคลองหาด

พวงหรีดดอกไม้จันทน์

ด้วยปัจจุบันได้เกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ สถานประกอบการบางแห่งต้องเลิกกิจการ บางแห่งต้องลดจำนวนคนงานและเลิกจ้างงาน มีแรงงานถูกเลิกจ้างบางส่วนกลับคืนสู่ภูมิลำเนา และประสบกับความยากลำบากในการดำรงชีวิตของตนเองและครอบครัว กลุ่มแม่บ้านสตรี ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเยาวชน และประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือครอบครัวได้ โดยการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อันเป็นการป้องกันการยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข สิ่งเสพติด อีกทั้งยังสามารถใช้ความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงชีพได้

ด้วยงานพัฒนาชุมชน สังกัดสำนักปลัดเทศบาลตำบลคลองหาด จะจัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพการทำพวงหรีดดอกไม้จันทน์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับประชาชน ได้มีความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระ สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว ยังใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างคุณค่าให้กับตนเอง สังคมและประเทศชาติ ให้แก่ กลุ่มแม่บ้าน สตรี ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส เยาวชน และประชาชนทั่วไป

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ที่อยู่ : 591 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ๒๗๐๐๐

โทรศัพท์ : 0-3744-5109

Mail : admin@klonghad.go.thปราชญ์ชาวบ้าน

ว่านขันหมากเศรษฐี   สุดยอดสมุนไพรไทย

เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว


          รู้จักปราชญ์ชาวบ้านสมุนไพรพื้นบ้านคุณบรรจง  สีคุณ นับวันผู้ที่มีความรู้เรื่องสมุนไพรพื้นบ้านจะลดน้อยลงไปเนื่องจากผู้มีความรู้เรื่องนี้ก็น้อยอยู่แล้วประกอบกับไม่มีผู้มาสืบ ทอดความรู้เหล่านี้ต่อไปแต่ที่บ้านเขาเลื่อม คุณบรรจง สีคุณ ชาวหมู่บ้านเขาเลื่อม ต.คลองาหด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว วัย 56 ปี รหัสทะเบียน 3-27-27-01/1-0043 รับรองจากพัฒนาชุมชน จังหวัดสระแก้ว นับเป็นปราชญ์ชาวบ้านผู้มีความรู้เรื่องสมุนไพรที่สามารถรักษาโรค หรือบรรเทาอาการเจ็บป่วย มีสรรพคุณช่วยแก้โรคในระบบหัวใจ และหลอดเลือด ช่วยย่อยอาหาร เจริญอาหาร ช่วยกระตุ้นระบบขับถ่าย เป็นต้น และยังคงทำการผลิต ยาสมุนไพรพื้นบ้านคุณบรรจง สีคุณ ได้รับการถ่ายทอดวิชาสมุนไพรมาจากหมอพืชอานนท์อยู่จังหวัดอุบลราชธานี จากนั้นก็เรียนรู้เรื่องสมุนไพรสั่งสมมาเป็นเวลานาน ทั้งยังปลูกพืชสมุนไพรว่านขันหมากเศรษฐี และสมุนไพรต่าง ๆไว้ในบ้านจำนวนมาก และนำพืชเหล่านั้น มาผลิตเป็นตัวยาสมุนไพรต่างสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ชื่อผู้รู้  :  คุณบรรจง  สีคุณ

ที่อยู่  :  332 ม.9 ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

ภูมิปัญญา  :  ด้านสมุนไพร

ประเภท  :  สมุนไพรพื้นบ้าน