เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นางนวรัตน์  พันธุเวช
ปลัดเทศบาลตำบลคลองหาด
เบอร์ติดต่อ 081-865-5514
นายยุทธภูมิ  รั่งกลาง
รองปลัดเทศบาลตำบลคลองหาด
เบอร์ติดต่อ 089-231-3720
นางกษมพร  จุ้ยโต นางจันทร์เพ็ญ  เพ็ชรสมบัติ นายพลัฏฐ์  บรรจงภูสิทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์ติดต่อ 092-8265190 เบอร์ติดต่อ 061-5891525 เบอร์ติดต่อ 091-5905589
 


นางอรทัย เนื้อจันทา
 นางกษมพร จุ้ยโต
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เบอร์ติดต่อ 086-0954060 เบอร์ติดต่อ 092-8265190