เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นางนวรัตน์  พันธุเวช
ปลัดเทศบาลตำบลคลองหาด
เบอร์ติดต่อ 099-905-7394
นายยุทธภูมิ  รั่งกลาง
รองปลัดเทศบาลตำบลคลองหาด
เบอร์ติดต่อ 089-231-3720
นางกษมพร  จุ้ยโต นางจันทร์เพ็ญ  เพ็ชรสมบัติ นายวุฒิโชติ ช่วยชู
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อํานวยการกองช่าง
เบอร์ติดต่อ 096-314-6204 เบอร์ติดต่อ 096-364-4413 เบอร์ติดต่อ 097-301-1661
 


นางอรทัย เนื้อจันทา
 นางกษมพร จุ้ยโต
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เบอร์ติดต่อ 097-018-4949 เบอร์ติดต่อ 096-342-2233