เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

   
  นางกษมพร จุ้ยโต
 
  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 

เบอร์ติดต่อ 098-2676635

 
 
 

นางสาวกัญจน์ณิชา  ศรแสง

เจ้าพนักงานธุรการ

เบอร์ติดต่อ 093-5471892

นางแว่น  ครูทำสวน นายจำเรียน  น้อมมณี นายไพบูลย์ บุญลือ
 คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ พนักงานขับรถขยะ 
เบอร์ติดต่อ 062-4595737 เบอร์ติดต่อ 081-0049299 เบอร์ติดต่อ 086-1453953
 
 
นายสมพงษ์  เจนดง นายร่วม ศรรัมย์ นายลอง สุขขะ
คนงานประจำรถขยะ คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ 084-8671312 เบอร์ติดต่อ 080-0488216 เบอร์ติดต่อ 092-6273544
   
 
นายทองหล่อ  ผิวเนียม 

นายวิทยา  จันทา
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ 092-6756121
เบอร์ติดต่อ 064-2799817