เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ


วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลคลองหาด

คองหาดเมืองแห่งการพัฒนา ประชามีสุข ถิ่นฐานการเกษตร เขตการค้าชายแดนไทย - กัมพูชา

 

พันธกิจเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลคลองหาด

     พันธกิจที่ 1    พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ มีความความพร้อมสมบูรณ์และทั่วถึง

     พันธกิจที่  2   พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

     พันธกิจที่  3   พัฒนาส่งเสริม  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสภาวะสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัย
และส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในชุมชน

     พันธกิจที่  4   พัฒนาระบบรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ

     พันธกิจที่  5   พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีความโปร่งใส  ตอบสนองความต้องการของประชาชน และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม

     พันธกิจที่  6   พัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน  ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการผลิตสินค้าการเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นรองรับการเป็นแหล่งพืชพลังงานทดแทน                    

     พันธกิจที่  7   พัฒนาตลาดการค้าชายแดนไทย กัมพูชา  ให้มีความสะดวก  ปลอดภัยยิ่งขึ้น