เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ เทศบาลตำบลคลองหาด [ 27 ต.ค. 2566 ]14
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลคลองหาด (2566-2570) [ 2 ก.ค. 2565 ]106
3 ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (2566-2570) [ 1 ก.ค. 2565 ]121
4 คู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต [ 21 ม.ค. 2564 ]147
5 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 22 ต.ค. 2563 ]153
6 ประกาศ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของเทศบาลตำบลหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว [ 1 ต.ค. 2563 ]193
7 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนและยกระดับการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) [ 5 มี.ค. 2563 ]144
8 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ [ 5 มี.ค. 2563 ]155
9 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี(พ.ศ.2562-2564) [ 3 มี.ค. 2563 ]155
10 ประกาศ เรื่อง นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ [ 26 ธ.ค. 2561 ]146
11 ประกาศ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของเทศบาลตำบลหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว [ 26 ธ.ค. 2561 ]148
12 มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ [ 30 พ.ย. 2561 ]153
13 มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต [ 30 พ.ย. 2561 ]150
14 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 30 พ.ย. 2561 ]141
15 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 30 พ.ย. 2561 ]147
16 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 30 พ.ย. 2561 ]150
17 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 30 พ.ย. 2561 ]147
18 มาตรการเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 30 พ.ย. 2561 ]205
19 การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลคลองหาด [ 9 ม.ค. 2560 ]166
20 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าสารของเทศาลตำบลคลองหาด [ 30 ธ.ค. 2558 ]143