เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 

 

 

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่


ผู้บริหารประกาศนโยบาย ไม่รับของขวัญ(No Gift Policy)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด
เรื่อง นโยบาย ไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้เห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) โดยกำหนดให้มีการขับเคลื่อนเพื่อดำเนิน
กิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock กิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส่ไร้ผลประโยชน์
ซึ่งเป้าหมายที่ ๑ ข้อที่ ๑.๑ "ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน
ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)" นั้น
ในการนี้ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปประเทศข้างต้น สร้างความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน สร้างคำนิยมในการปฏิบัติหน้าที่ และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตของ เทศบาลตำบลคลอง
หาด จึงประกาศนโยบายผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัล
ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่าง ๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจ
ห่ลีกเสี่ยงได้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ รัฐ พ.ศ.๒๕๔๔ ประกอบประกาศ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรือง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดย
ธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๓
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคนถือ
ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
(นายนพจอม งามมีศรี)
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด    เอกสารประกอบ

ผู้บริหารประกาศนโยบาย ไม่รับของขวัญ(No Gift Policy)
 
์No01
    วันที่ลงข่าว
: 6 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ทต.คลองหาด