เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว: www.klonghad.go.th

 
 
 


เทศบาลฯส่งมอบสิ่งของช่วยเหลือด้านบ้านเรือนและทรัพย์สินจากเหตุวาตภัย


วันนี้ (๑๖ ก.พ) นายนพจอม งามมีศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี มอบวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง(แผ่นหลังคาเมทัลชีท) เพื่อใช้ในการซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ(วาตภัย) จำนวน ๑ ราย

ในรายของนางแท่งทอง คานนิม บ้านเลขที่ ๑๖๘ หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ตามที่ได้รับคำร้องขอรับการช่วยเหลือด้านบ้านเรือนและทรัพย์สินจากเหตุวาตภัย เหตุเกิดเมื่อวันที่ ๑๕ ก.พ ๖๖ ได้รับความเดือดร้อนจากต้นไม้ล้มทับหลังคาบ้าน

เทศบาลฯพิจารณาคำร้องและตรวจสอบในการเบื้องต้น พบว่าเข้าเกณฑ์ในการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๖ ข้อ ๑๖ และข้อ ๑๘

2023-03-27
2023-02-24
2023-02-22
2023-02-16
2023-02-15
2023-02-10
2023-01-24
2023-01-24
2023-01-20
2023-01-19