เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว: www.klonghad.go.th

 
 
 


ฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟในศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลทั้ง ๖ ศูนย์


เทศบาลตำบลคลองหาดจัดการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟในศูนย์พัฒนาเด็ก สังกัดเทศบาลตำบลคลองหาดจำนวน ๖ ศูนย์ได้แก่ ศูนย์เด็กอนุบาลคลองหาด ศูนย์เด็กบ้านเขาช่องแคบ ศูนย์เด็กบ้านเขาดิน ศูนย์เด็กบ้านเขาเลื่อม ศูนย์เด็กบ้านคลองหาด และศูนย์เด็กบ้านป่าช้ากวาง โดยแบ่งการจัดการฝึกซ้อมเป็นเป็นระยะเวลา ๒ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๐ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มีคณะครูและนักเรียนเข้ารับการฝึกซ้อมทั้งสิ้น ๑๙๕ คน

นางกษมพร จุ้ยโต หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วยนางอรทัย เนื้อจันทา ครู รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา นายสุเมธา ต้นกันยา นักวิชาการศึกษา นายชนะภัย ว่องไว เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมในกิจกรรมการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟในศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลคลองหาด โดยมี จ่าสิบเอกกษิภัท สินชัย นักจัดการงานทั่วไป มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ร่วมกับเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลคลองหาด

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้ครูและนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การป้องกันอัคคีภัย รวมทั้งหลักการอพยพหนีไฟ ลดอัตราการเสี่ยงต่อการเกิดเหตุอัคคีภัย และเพื่อป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการจากเหตุอัคคีภัย

ภายในกิจกรรมได้จำลองสถานการณ์การเกิดเหตุการณ์ ให้ครูและนักเรียนภายในศูนย์ได้รับทราบถึงขั้นตอน และแนวทางในการแก้ไขปัญหาหากเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ขึ้น เพื่อเป็นการประเมินความพร้อมและรับทราบถึงปัญหาภายในแต่ละศูนย์ฯ หากเกิดเหตุไฟไหม้ขึ้น สามารถนำไปปฏิบัติได้ถูกต้องและปลอดภัยตามแนวทางที่ได้ฝึกปฏิบัติมา.

2023-03-27
2023-02-24
2023-02-22
2023-02-16
2023-02-15
2023-02-10
2023-01-24
2023-01-24
2023-01-20
2023-01-19