เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 
 


ประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองหาด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖


วันศุกร์ ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐น. นายไพฑูรย์ ชุมพร ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองหาด ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองหาด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

มีสมาชิกสภาเข้าร่วมการประชุมดังนี้ นายปราณีต ไวน้อย รองประธานสภาฯ นายสมจิตร ชอบสวย นายอุทัย แก้วมณี นายบุญจันทร์ มะโนรัตน์ นายแปลก ศรีสันเทียะ นายจตุพล ทวีวงศ์ นายประกอบ บัวบาน นางไพรัตน์ เทียนแก้ว นายศิริไพบูลย์ วัฒนวงศ์ชัย นายชาญชัย พุงธิราช นายสุดแดน หวังเฝ้ากลาง สมาชิกสภาเทศบาลฯ นายวัชร์ชัยนันท์ เหล่าทัศน์ เลขานุการสภา

พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการได้แก่ นายนพจอม งามมีศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี นายมณี เพ็งกุน รองนายกเทศมนตรี นายวิเชียร บุญมา เลขานุการนายกฯ นายโสม สิ้นทอง ที่ปรึกษานายกฯ นางนวรัตน์ พันธุเวช ปลัดเทศบาล นายยุทธภูมิ รั่งกลาง รองปลัดเทศบาล นายพลัฎฐ์ บรรจงภูสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองช่าง นางกษมพร จุ้ยโต หัวหน้าสำนักปลัด นางสาวณัฎฐ์ธนาภรณ์ วงษ์คำนา นักวิชาการคลัง แทนผู้อำนวยการกองคลัง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองหาด ชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลตำบลคลองหาด

โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องนายกเทศมนตรีฯแจ้งข้อราชการให้ที่ประชุมทราบ ในเรื่องแนะนำพนักงานเทศบาลใหม่จำนวน ๒ คน ได้แก่ จ่าสิบเอกกษิภัท สินชัย ขอโอน/ย้าย จากเทศบาลตำบลวัฒนานคร มาดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลที่มาบรรจุใหม่ ได้แก่ นางสาวนริสรา โชติประเดิม ให้ดำรงตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล สังกัดสำนักปลัดเทศบาล

ในส่วนของประธานสภามีเรื่องของการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว และเรื่องที่เสนอใหม่จำนวน ๖ เรื่อง ได้แก่

เรื่องที่ ๑.กำหนดประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๒๔ ซึ่งได้มติในที่ประชุมกำหนดให้การประชุมสามัญ สมัยแรก เริ่มประชุมวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ - ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ มีกำหนด ๓๐ วัน / การประชุมสามัญ สมัยที่สอง เริ่มประชุมวันที่ ๑ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ มีกำหนด ๓๐ วัน / การประชุมสภาสามัญ สมัยที่สาม เริ่มประชุมวันที่ ๑ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ มีกำหนด ๓๐ วัน / การประชุมสภาสามัญ สมัยที่สี่ เริ่มประชุมวันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ มีกำหนด ๓๐ วัน

เรื่องที่ ๒.กำหนดประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ สมาชิกสภาเทศบาลเสนอให้เริ่มการประชุมสภาสามัญ สมัยแรก เริ่มประชุมวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่องที่ ๓.โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรื่องที่ ๔.การเสนอร่างระเบียบสภาเทศบาลตำบลคลองหาด ว่าด้วยการดำเนินของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖

เรื่องที่ ๕.การเสนอร่างระเบียบสภาเทศบาลตำบลคลองหาด ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลคลองหาด พ.ศ.๒๕๖๖

เรื่องที่ ๖.ขอขึ้นทะเบียนทรัพย์สินเป็นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลคลองหาด

ประธานสภาเทศบาลฯได้ให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ อภิปรายและขอมติจากสภาเทศบาลฯ จนกระทั่งเวลา ๑๑.๓๐น. ประธานสภาได้ประกาศปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖.

2024-02-14
2024-02-05
2024-02-01
2023-12-07
2023-12-06
2023-12-05
2023-11-29
2023-11-29
2023-11-28
2023-11-28