เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว: www.klonghad.go.th

 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 36 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 9 มี.ค. 2563 ]105
2 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน [ 9 มี.ค. 2563 ]140
3 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป [ 9 มี.ค. 2563 ]105
4 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล [ 9 มี.ค. 2563 ]102
5 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ [ 9 มี.ค. 2563 ]98
6 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการกาจัดมูลฝอยทั่วไป [ 9 มี.ค. 2563 ]102
7 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 9 มี.ค. 2563 ]96
8 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ [ 9 มี.ค. 2563 ]141
9 การขอใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 9 มี.ค. 2563 ]104
10 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 9 มี.ค. 2563 ]103
11 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 [ 9 มี.ค. 2563 ]104
12 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการกาจัดสิ่งปฏิกูล [ 9 มี.ค. 2563 ]143
13 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 9 มี.ค. 2563 ]104
14 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่เกิน 200 ตารางเมตร [ 9 มี.ค. 2563 ]115
15 การขอต่ออายุใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 9 มี.ค. 2563 ]102
16 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 9 มี.ค. 2563 ]106
17 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 9 มี.ค. 2563 ]105
18 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 9 มี.ค. 2563 ]102
19 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 [ 9 มี.ค. 2563 ]101
20 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 [ 9 มี.ค. 2563 ]105
 
หน้า 1|2