เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 36 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 9 มี.ค. 2563 ]121
2 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน [ 9 มี.ค. 2563 ]160
3 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป [ 9 มี.ค. 2563 ]121
4 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล [ 9 มี.ค. 2563 ]118
5 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ [ 9 มี.ค. 2563 ]116
6 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการกาจัดมูลฝอยทั่วไป [ 9 มี.ค. 2563 ]119
7 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 9 มี.ค. 2563 ]114
8 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ [ 9 มี.ค. 2563 ]160
9 การขอใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 9 มี.ค. 2563 ]120
10 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 9 มี.ค. 2563 ]120
11 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 [ 9 มี.ค. 2563 ]121
12 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการกาจัดสิ่งปฏิกูล [ 9 มี.ค. 2563 ]161
13 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 9 มี.ค. 2563 ]119
14 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่เกิน 200 ตารางเมตร [ 9 มี.ค. 2563 ]133
15 การขอต่ออายุใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 9 มี.ค. 2563 ]117
16 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 9 มี.ค. 2563 ]123
17 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 9 มี.ค. 2563 ]124
18 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 9 มี.ค. 2563 ]121
19 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 [ 9 มี.ค. 2563 ]118
20 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 [ 9 มี.ค. 2563 ]125
21 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 [ 9 มี.ค. 2563 ]95
22 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ [ 9 มี.ค. 2563 ]107
23 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 9 มี.ค. 2563 ]102
24 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจากัด) บริษัทจากัดและบริษัทมหาชนจากัดที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายกาหนดให้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ [ 9 มี.ค. 2563 ]156
25 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 9 มี.ค. 2563 ]96
26 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 9 มี.ค. 2563 ]100
27 การแจ้งขุดดิน [ 9 มี.ค. 2563 ]102
28 การแจ้งถมดิน [ 9 มี.ค. 2563 ]148
29 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 9 มี.ค. 2563 ]98
30 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ามัน [ 9 มี.ค. 2563 ]93
31 การรับชาระภาษีบารุงท้องที่ [ 9 มี.ค. 2563 ]99
32 การรับชาระภาษีป้าย [ 9 มี.ค. 2563 ]150
33 การรับชาระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 9 มี.ค. 2563 ]100
34 การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 9 มี.ค. 2563 ]101
35 การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 9 มี.ค. 2563 ]137
36 การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ามัน [ 9 มี.ค. 2563 ]90