เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 39 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ เทศบาลตำบลคลองหาด จังหวัดสระแก้ว [ 6 ธ.ค. 2566 ]14
2 คู่มือสำหรับประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างคัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 5 ธ.ค. 2566 ]12
3 คู่มือสำหรับประชาชน การร้องเรียนร้องทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 5 ธ.ค. 2566 ]13
4 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 9 มี.ค. 2563 ]153
5 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน [ 9 มี.ค. 2563 ]187
6 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป [ 9 มี.ค. 2563 ]150
7 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล [ 9 มี.ค. 2563 ]154
8 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ [ 9 มี.ค. 2563 ]144
9 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการกาจัดมูลฝอยทั่วไป [ 9 มี.ค. 2563 ]149
10 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 9 มี.ค. 2563 ]142
11 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ [ 9 มี.ค. 2563 ]191
12 การขอใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 9 มี.ค. 2563 ]148
13 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 9 มี.ค. 2563 ]153
14 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 [ 9 มี.ค. 2563 ]146
15 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการกาจัดสิ่งปฏิกูล [ 9 มี.ค. 2563 ]194
16 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 9 มี.ค. 2563 ]149
17 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่เกิน 200 ตารางเมตร [ 9 มี.ค. 2563 ]160
18 การขอต่ออายุใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 9 มี.ค. 2563 ]151
19 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 9 มี.ค. 2563 ]156
20 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 9 มี.ค. 2563 ]154
21 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 9 มี.ค. 2563 ]155
22 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 [ 9 มี.ค. 2563 ]152
23 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 [ 9 มี.ค. 2563 ]151
24 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 [ 9 มี.ค. 2563 ]125
25 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ [ 9 มี.ค. 2563 ]139
26 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 9 มี.ค. 2563 ]133
27 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจากัด) บริษัทจากัดและบริษัทมหาชนจากัดที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายกาหนดให้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ [ 9 มี.ค. 2563 ]189
28 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 9 มี.ค. 2563 ]121
29 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 9 มี.ค. 2563 ]126
30 การแจ้งขุดดิน [ 9 มี.ค. 2563 ]133
31 การแจ้งถมดิน [ 9 มี.ค. 2563 ]180
32 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 9 มี.ค. 2563 ]135
33 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ามัน [ 9 มี.ค. 2563 ]129
34 การรับชาระภาษีบารุงท้องที่ [ 9 มี.ค. 2563 ]123
35 การรับชาระภาษีป้าย [ 9 มี.ค. 2563 ]183
36 การรับชาระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 9 มี.ค. 2563 ]130
37 การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 9 มี.ค. 2563 ]128
38 การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 9 มี.ค. 2563 ]171
39 การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ามัน [ 9 มี.ค. 2563 ]118