เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งเทศบาลตำบลคลองหาด ที่ ๑๙๗ / ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ [ 13 มี.ค. 2567 ]71
2 แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2566 [ 10 มี.ค. 2566 ]62
3 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานเทศบาล [ 27 ก.พ. 2566 ]58
4 หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้งบุคคลากร [ 27 ก.พ. 2566 ]50
5 กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 27 ก.พ. 2566 ]46
6 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 27 ก.พ. 2566 ]51
7 การสร้างขวัญกำลังใจและการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดเทศบาลตำบลคลองหาด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 [ 27 ก.พ. 2566 ]65
8 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 14 ก.พ. 2566 ]123
9 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 [ 14 ก.พ. 2566 ]134
10 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 [ 14 ก.พ. 2566 ]186
11 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 4 [ 14 ก.พ. 2566 ]131
12 ประกาศ กจ. กท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุ และแต่งตั้งการย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562 [ 14 ก.พ. 2566 ]200
13 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง ประเภททั่วไป และประเภท วิชาการ ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562 [ 14 ก.พ. 2566 ]193
14 ประกาศ กจ. กท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้ว กลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2563 [ 14 ก.พ. 2566 ]187
15 ประกาศคณะกรรมการกลางมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 14 ก.พ. 2566 ]169
16 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 14 ก.พ. 2566 ]127
17 ประกาศ กจ. กท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 [ 14 ก.พ. 2566 ]129
18 ประกาศหลักเกณฑ์การบริหาร [ 14 ก.พ. 2566 ]180