เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว :www.klonghad.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2566 [ 10 มี.ค. 2566 ]20
2 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานเทศบาล [ 27 ก.พ. 2566 ]21
3 หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้งบุคคลากร [ 27 ก.พ. 2566 ]19
4 กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 27 ก.พ. 2566 ]21
5 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 27 ก.พ. 2566 ]19
6 การสร้างขวัญกำลังใจและการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดเทศบาลตำบลคลองหาด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 [ 27 ก.พ. 2566 ]19
7 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 14 ก.พ. 2566 ]94
8 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 [ 14 ก.พ. 2566 ]99
9 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 [ 14 ก.พ. 2566 ]139
10 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 4 [ 14 ก.พ. 2566 ]98
11 ประกาศ กจ. กท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุ และแต่งตั้งการย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562 [ 14 ก.พ. 2566 ]161
12 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง ประเภททั่วไป และประเภท วิชาการ ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562 [ 14 ก.พ. 2566 ]135
13 ประกาศ กจ. กท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้ว กลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2563 [ 14 ก.พ. 2566 ]143
14 ประกาศคณะกรรมการกลางมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 14 ก.พ. 2566 ]137
15 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 14 ก.พ. 2566 ]95
16 ประกาศ กจ. กท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 [ 14 ก.พ. 2566 ]96
17 ประกาศหลักเกณฑ์การบริหาร [ 14 ก.พ. 2566 ]151